Presentació d’Educació Primaria

Presentació d’Educació Primària L’educació primària comprèn sis cursos acadèmics des dels 6 fins als 12 anys i té caràcter obligatori. S’estructura en dos cicles de tres cursos cada un:  1r cicle ( de 6 a 9 anys) i 2n cicle ( de 10 a 12 anys).

L’objectiu principal d’aquesta etapa és el desenvolupament ple de la persona i de les seves capacitats humanes: cognitives o intel.lectuals, psicomotrius, afectives, de relació interpersonal i d’actuació i inserció social.

La metodologia didàctica té un caràcter personal i s’adapta als ritmes d’aprenentatge de cada nin i nina. És treballa de forma cooperativa.

Es duen a terme les metodologies:
EntusiasMAT (Matemàtiques 1r, 2n i 3r EP)
Vídeo Entusiasmat https://www.youtube.com/watch?v=0ocysZzN5VI

AMCO (llengua anglesa a tota l’etapa de primària). Vídeo AMCO https://www.youtube.com/watch?v=564ISPRA4jM

L’avaluació és contínua i global. La promoció dels alumnes d’un cicle a un altre es basarà en pràctiques de reforç educatiu i adaptacions curriculars.

CÀRRECS
 • Directora d’EP Aina Oliver
 • Cap d’estudis d’EP Daniel Mairata
TUTORS 19-20
 • 1r de Primària Mary Cara
 • 2n de Primària Marta Albertí
 • 3r de Primària M. Àngels Nievas / Nati Camarena
 • 4t de Primària Josep Pizà
 • 5è de Primària Ana Cantero
 • 6è de Primària Raúl López
PROFESSORS ESPECIALISTES 19-20
 • Especialistes Anglès M. Àngels Nievas, Nati Camarena, i Raúl López
 • Especialista Nat/social 6è Cristina Mestre
 • Especialista PT Agnés Muñoz
 • Especialista AL Ana Cantero / Cristina Rubio
 • Especialista AD Mary Cara
 • Especialista Mateu Vidal
 • Especialista E. Física Daniel Mairata
 • Coordinadora de Pastoral Marta Albertí
 • Orientadora Cristina Rubio