Informació de l’etapa de Primària

Assignatures troncals

Ciències de la Natura (en llengua catalana)
L’ésser humà i la salut.
Els éssers vius.
Matèria i energia.
Tecnologia, objectes i màquines.

Ciències Socials (en llengua catalana)
El món que ens envolta.
Viure en societat.
Les empremtes del temps.

Matemàtiques (en llengua castellana)
Processos, mètodes i actituds matemàtiques.
Nombres.
La Mesura.
Geometria.
Estadística i probabilitat.

Llengua castellana i literatura
Comprensió escrita.
Comprensió oral.
Expressió escrita.
Expressió oral.

Llengua estrangera – Anglès
Comprensió escrita.
Comprensió oral.
Expressió escrita.
Expressió oral.

Assignatures Específiques

Religió catòlica (en llengua catalana)
Adquisició de conceptes.Recerca d’informació, maneig i interpretació de fonts bíbliques.
Reflexió crítica.

Educació artística (en llengua catalana i anglès)
Educació musicalEducació visual i plàstica. (la llengua vehicular serà l’anglès)

Educació física
(en llengua catalana)
El cos: imatge i percepció.
Habilitats motrius.
Habilitats físiques, artístiques i expressives.
Activitat física i salut.
Jocs i activitats esportives.

Assignatures de lliure configuració

Llengua catalana i literatura
Comprensió escrita.
Comprensió oral.
Expressió escrita.
Expressió oral.

Competències bàsiques

Competència en comunicació lingüística en llengua castellana.
Competència en comunicació lingüística en llengua catalana.
Competència en comunicació lingüística en llengua anglesa.
Competència matemàtica.
Competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.
Competències socials i cíviques.
Competència per aprendre a aprendre.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Consciència i expressions culturals.

Projectes

Metodologia AMCO (llengua anglesa 4h/setmanal des de 1r fins a 6è EP).
Metodologia EntusiasMAT (1r, 2n, 3r i 4t EP) .
Robòtica (1h/ segons projecte, des de 1r fins a 6è EP).Projecte de comunicació (1h setmanal, des de 1r fins a 6è EP).Projecte Talita Kumi (religió 2h/setmanal des de 1r fins a 6è EP).