COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Presentació d'Educació Primària
L'Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics des dels 6 fins als 12 anys i té caràcter obligatori. S'estructura en dos cicles de tres cursos cada un:  1r cicle ( de 6 a 9 anys) i 2n cicle ( de 10 a 12 anys).

L'objectiu principal d'aquesta etapa és el desenvolupament ple de la persona i de les seves capacitats humanes: cognitives o intel.lectuals, psicomotrius, afectives, de relació interpersonal i d'actuació i inserció social.

La metodologia didàctica té un caràcter personal i s'adapta als ritmes d'aprenentatge de cada nin i nina. És treballa de forma cooperativa.

Es duen a terme les metodologies EntusiasMAT (Matemàtiques 1r, 2n i 3r EP) i AMCO (llengua anglesa a tota l'etapa de primària).

Vídeo Entusiasmat https://www.youtube.com/watch?v=0ocysZzN5VI
Vídeo AMCO https://www.youtube.com/watch?v=564ISPRA4jM

L'avaluació és contínua i global. La promoció dels alumnes d'un cicle a un altre es basarà en pràctiques de reforç educatiu i adaptacions curriculars.

CÀRRECS
 • Directora                            Aina Oliver
 • Coordinador etapa             Daniel Mairata

TUTOR/A
18-19
 • 1r de Primària                    M.Àngels Nievas
 • 2n de Primària                    Marta Albertí
 • 3r de Primària                    Josep Pizà
 • 4t de Primària                     Cristina Caparrós
 • 5è de Primària                    Raúl López
 • 6è de Primària                    Aina Oliver

PROFESSOR/A ESPECIALISTA
18-19
 • Especialistes Anglès           M. Àngels Nievas, Cristina Caparrós, Rosario Sáiz i Raül López
 • Especialista Nat/social 6è   Cristina Mestre
 • Especialista PT                   Mary Cara/Agnés Muñoz
 • Especialista AL                   Ana Cantero
 • Especialista AD                  Mary Cara
 • Especialista  Música            Mateu Vidal
 • Especialista E. Física           Daniel Mairata
 • Coordinadora de Pastoral     Marta Albertí


Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por